מושגים בנושא סביבה

מושגים בנושא סביבה
איכות סביבה – ענף מחקר העוסק ביחסי הגומלין שבין אדם לסביבתו הפיסית.
זיהום– שינוי המתרחש במרכיבי הסביבה הפיסית, אוויר, מים וקרקע. תוצאה של פעילות האדם, הפוגע במרכיבי החיים ובמרכיבים מעשי ידי אדם.
אשפה – פסולת ביתית, המאופיינת באחוז גבוה של חומר אורגני.
שפכים – מים משומשים; מים מזוהמים על-ידי חומרים שונים, שמקורם בפעילות ביתית , תעשייתית או חקלאית.
חומרי הדברה – חומרים כימיים המשמשים להשמדת מזיקים.
אקוויפר – שכבת סלע מוליכת מים. מאגר מי תהום, המצטברים על פני שכבת סלע בלתי- חדירה.
אקולוגיה – ענף מחקר העוסק ביחסי-הגומלין שבין האורגניזמים (צמחים, בעלי-חיים, מיקרואורגניזמים) לסביבתם הפיסית.
מערכת אקולוגית – יחידת מרחב גיאוגרפית, המאופיינת בתנאיה הסביבתיים, שבה התפתחו ומתקיימות צורות חיים הנמצאות ביחסי-גומלין עם מרכיבי הסביבה הפיסית.
משאבים- אוצרות טבע שונים שאפשר לנצל שפע של חומרים שניתנו לאדם על-ידי הטבע ומנוצלים על ידו. חומרים ומקורות אנרגיה המופקים מן הטבע, למשל, נפט, מים, קרינת השמש, מקורות מזון וכדומה
סביבה- מכלול מרכיבים, דוממים וחיים, המאפיינים מקום מסוים.
פיתוח בר-קיימא (פיתוח מקיים)- פיתוח המספק את הצרכים של ההווה מבלי לסכן את היכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם
מגוון ביולוגי – מושג רחב הכולל את מגוון המינים מגוון בתי הגידול, מגוון צורות הגידול, מגוון החברות והשונות הגנטית של כל היצורים החיים בעולמנו.
שטחים פתוחים- שטחים שאינם בנויים ונכללים בהם אזורים "טבעיים", יערות נטועים, שטחים חקלאיים ושטחים המשמשים לנופש, תיירות וחינוך, שבחלקם מתבססים על המערכות הטבעיות.
בנייה ירוקה- בניין "ירוק" או מתחם "ירוק" תורם לסביבתו ולרווחתו ולאיכות חייו של המשתמש בו והשוהה לצידו, תוך שמירה על כללי פיתוח בר קיימא, צדק סביבתי וצדק חברתי
ריאה ירוקה - שטח צמחייה ירוק בלב אזור עירוני; אזור פארקים בתוך עיר או כרך המיועד לנוי, לבילוי שעות הפנאי ולשמירה על האיזון האקולוגי
מפגע סביבתי- דבר שיש בו לגרום השפעה שלילית על הסביבה. לדוגמא: ערימות אשפה, מפעל מזהם, תחנת כוח הפולטת מזהמים
שמורת טבע - קטע-ארץ שבו מצויים חי, צומח או דומם אופייניים ומיוחדים והנוף הטבעי של המקום נשמר.
מיחזור - תהליך שבו ניתן לעשות שימוש חוזר בפסולת או במרכיבים ממנה ולהפכם לחומר גלם.
מזבלה - האתר שאליו מועברת פסולת מוצקה הנאספת מיישוב או מקבוצה של יישובים ונערמת על גבי הקרקע.
צפיפות אוכלוסייה- המספר הממוצע של תושבים החיים ביחידת שטח (בדרך כלל קילומטר רבוע). את צפיפות האוכלוסייה מחשיבם על-ידי כך שמחלקים א מספר התושבים שחיים בשטח, בגודל השטח.
חוק צער בעלי-חיים - חוק צער בעלי חיים בא למנוע גרימת סבל מיותר לבעלי חיים. ביסודו של החוק מונחת קביעה ערכית נורמטיבית:
גרימת כאב או סבל לבעל חיים היא עניין רע. קביעה זו מבוססת על ההכרה בכך שכמו האדם גם בעל חיים מסוגל לחוש כאב, מסוגל לסבול, וכמו לאדם גם לבעל חיים שאיפה טבעית להימנע מכאב ומסבל.
חזרה למעלה